Het Perron

Schoolgids Het Perron 2020-2021


Download schoolgidsSchoolgids Het Perron 2020-2021

Welkomstwoord

Welkomstwoord

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen/studenten,
Dit is de schoolgids van Het Perron voor het schooljaar 2020-2021. In deze gids staat de belangrijkste informatie over de gang van zaken op onze school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO), Praktijkonderwijs (PrO) en Middelbaar Beroepsonderwijs niveau 2 (MBO2)

Zo vindt u informatie over de schoolorganisatie en het onderwijs. Daarnaast treft u praktische informatie aan over lestijden, contactmogelijkheden en schoolregels.

Op Het Perron wordt beroepsonderwijs gegeven voor leerlingen en studenten van 12 jaar tot en met beroepskwalificatie: Spoor 1 is het VMBO en spoor 2 is het MBO. Het is onze ambitie om kwalitatief en aantrekkelijk beroepsonderwijs in Veenendaal te realiseren. Onze leerlingen kunnen zonder onderbreking in een doorlopende leerroute een mbo-opleiding op niveau 2 behalen op Het Perron. Tevens kunnen een aantal opleidingen op niveau 3 en 4 op Het Perron afgesloten worden via het Technova College en het Dulon College. Voor die leerlingen waar het VMBO een te grote uitdaging voor is, biedt Spoor 1 Praktijkonderwijs aan.

Deze schoolgids staat op onze website, www.hetperron.nl. Bij veel onderwerpen zullen wij verwijzen naar uitgebreidere informatie elders op deze site. U vindt er ook het laatste nieuws en informatie over actuele zaken. Zijn er nog vragen na het lezen van deze schoolgids? Stel ze gerust. Wij helpen u graag verder. Wij wensen iedereen een gezellig en succesvol schooljaar toe!

Namens de schoolleiding van Het Perron,
D. Diepeveen, directeur Het Perron

1. De school

1.1 Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Het Perron maakt deel uit van de Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden (COG). Het College van Bestuur, onder voorzitterschap van de heer J.J. van Dijk, vormt het bevoegd gezag van de stichting en voert haar taken uit onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Het adres van het bestuur is:
Postbus 78
6710 BB Ede

1.2 Organisatie

Het Perron is een christelijke scholengemeenschap voor VMBO, Praktijkonderwijs en MBO2. Onze school heeft ongeveer 1000 leerlingen en circa 180 medewerkers. Een deel van de medewerkers is werkzaam binnen het management en stafafdelingen. Het grootste deel van de medewerkers zijn docenten en onderwijsassistenten. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijsproces en werken samen in kernteams. Een kernteam is verantwoordelijk voor het onderwijs en begeleiding van een bepaalde groep leerlingen. De kernteams worden aangestuurd door een afdelingsleider. De afdelingsleiders vormen samen met de directie het Managementteam.

Directie

Algemeen directeur: de heer L. van der Deijl

Locatiedirecteur Het Perron: de heer D. Diepeveen

Secretariaat: mevrouw E. Huibers

Afdelingsleiders

Leerjaar 1 en 2 BBL en KBL: de heer H. van der Horst

TL+ (alle leerjaren): mevrouw V. van Driel

Leerjaar 3 en 4 Sector Techniek en mbo2/doorlopende leerlijnen: mevrouw G.W. van den Elsen

Leerjaar 3 en 4 Sector Zorg en Welzijn en Sector

Economie en Ondernemen: mevrouw G.R. van Barneveld

Afdeling Praktijkonderwijs: de heer P. van der Lee

Coördinatoren

Onderwijs Service Centrum: de heer G.H. Witteveen

Overstag: de heer W.J. den Ouden

ICT: de heer J. Bokhorst

LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding): de heer P.A. Bos en mevrouw M. Sassmannshausen

Facilitaire zaken: de heer G. Pitlo

1.3 Grondslag, visie, missie en waarden

Onze grondslag
Het Perron is een christelijke scholengemeenschap. Ons onderwijs is in lijn met de grondslag van COG geïnspireerd door de bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden; zoals respectvol met elkaar omgaan, rechtvaardigheid, vertrouwen en willen luisteren naar andersdenkenden. De school staat open voor iedereen. Van de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) verwachten wij dat zij het christelijke karakter van onze school respecteren.

Onze visie
Het Perron is een innovatieve en betrokken leergemeenschap voor vmbo, praktijkonderwijs en mbo2 met een christelijke identiteit, waar leerlingen worden begeleid naar zelfstandige, verantwoordelijke burgers die goed kunnen functioneren in de samenleving.

Onze missie
Leren en werken in een levensechte en mensgerichte omgeving met ruimte voor oriëntatie, kennis, vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling.

Onze waarden
Veiligheid, respect, samenwerken en saamhorigheid. Onze waarden zijn concreet uitgewerkt in de gedragscode.

1.4 Privacy

We houden op school gegevens bij van de leerlingen en hun gezinssituatie. We hebben die informatie nodig om de schoolvorderingen te volgen, om bij problemen te kunnen reageren en voor de begeleiding. U kunt er op rekenen dat we zorgvuldig met deze gegevens omgaan.

Privacy reglement

 

1.5 Klachtenregeling

Bent u ontevreden over iets of iemand binnen de school, neem dan contact op met de mentor, afdelingsleider of directie. Wilt u uw klacht niet aan deze personen kenbaar maken, dan kunt u bij onze officieel aangestelde interne contactpersonen terecht. Is het volgens u of de vertrouwenspersoon nodig, dan kan hij u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Aan de leerlingen wordt een folder verstrekt, met informatie over seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie. De namen van de contactpersonen waar leerlingen terecht kunnen, zijn hierin vermeld.

Interne contactpersonen

Mevrouw G. Grasmeijer

De heer R. Kooistra

Externe vertrouwenspersoon

De heer drs. C.J. Gaakeer

Livingstonestraat 40

3772 KJ Barneveld

Tel. (0342) 42 40 93

Een klacht zal, na overleg met hem, worden doorverwezen naar de landelijke klachtencommissie.

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

Tel. (088) 669 60 60

website: www.onderwijsinspectie.nl

2. Het onderwijs op Het Perron

2.1 Het VMBO

Het Perron biedt de volgende leerwegen aan:

 • basisberoepsgerichte leerweg
 • kaderberoepsgerichte leerweg
 • TL+ (gemengd/theoretische leerweg)

In alle leerwegen is leerwegondersteuning (LWOO) mogelijk. Het LWOO is bedoeld voor leerlingen van wie verwacht wordt dat ze extra zorg nodig hebben om een diploma te behalen voor één van de leerwegen. Het is dus zelf geen leerweg. Leerlingen die eventueel voor LWOO in aanmerking komen, worden getest. De resultaten, samen met het onderwijskundig rapport van de basisschool, worden voorgelegd aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), die beslist over toelating tot het LWOO.

De onderbouw

csv2-79

De eerste twee jaar bij Het Perron is de onderbouw. In de onderbouw is veel afwisseling tussen theorie en praktijk. In het leerhuis volgen de leerlingen de algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde, mens en maatschappij. In het leerhuis krijgen leerlingen instructie in de instructieruimte. Daarna wordt de leerstof in het leerhuis onder begeleiding van docenten verder verwerkt. Leerlingen die extra uitleg nodig hebben krijgen dat in het leerhuis, terwijl andere leerlingen zelfstandig werken. De praktische vakken volgen de leerlingen in speciale praktijkruimtes. De praktische vakken zijn:

 • Technas (techniek en natuurkunde)
 • Biozorg (biologie en verzorging)
 • Beeldende vorming (handvaardigheid, tekenen en drama)
 • Bewegingsonderwijs

Aan het eind van het tweede leerjaar kiezen de leerlingen, op basis van een advies, definitief voor één van de profielen in de bovenbouw.

De bovenbouw
In de bovenbouw zijn er vijf verschillende profielen:
• Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
• Produceren, Installeren en Energie (PIE)
• Mobiliteit en Transport (M&T)
• Economie en Ondernemen (E&O)
• Zorg en Welzijn (Z&W)

csv2-3

csv-95

csv-118

  

csv2-129

CSV3-24

   

     

De leerlingen volgen de algemene vakken in het leerhuis en de praktische vakken in de leerwerkhuizen. In de bovenbouw gaan alle leerlingen op beroepsstage. De wijze waarop kan variëren per afdeling.

2.2 Het PraktijkOnderwijs

 

Je bent 12 tot 18 jaar en je bent op weg naar een zelfstandige plek in de maatschappij. Daarbij heb je goede begeleiding nodig. In ons Praktijkonderwijs staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Het praktijkonderwijs richt zich op de individuele leerling en maakt voor elke leerling een individueel ontwikkelingsplan. In dit plan staat wat de leerling gaat doen om zich voor te bereiden op zijn eigen toekomst. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Naast de algemene vakken zoals taal, rekenen, en lichamelijke opvoeding krijgen leerlingen van het praktijkonderwijs ook vakken die speciaal gericht zijn op beroepen die zij later kunnen beoefenen.
Het Perron biedt de praktijkrichtingen Groen, Techniek, Zorg en Welzijn of Winkel, Horeca en Logistiek. In goed overleg wordt er een stageplaats gezocht.
De school bereidt je voor op wonen, werken en invulling van vrije tijd als een actief burger in de maatschappij. Praktijkonderwijs is eindonderwijs en niet vrijblijvend, je komt naar Het Perron om te leren en je te ontwikkelen. Kansen op een baan worden daardoor groter. Tijdens de stages is er intensieve stagebegeleiding.
De lessen voor Logistiek worden op Het Laadperron gevolgd.

meer informatie

2.3 MBO niveau 2

Vakmanschapsroute

Het Perron biedt leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg de mogelijkheid om op Het Perron hun MBO diploma niveau 2 te halen. In dit VMR traject is de bovenbouw van het VMBO samengevoegd met een MBO opleiding niveau 2. Een gemengd team docenten zorgt ervoor dat de leerlingen naar het MBO-diploma worden toe geleid.
Binnen VMR blijft het mogelijk om het VMBO met een diploma af te sluiten.
Het Perron biedt de volgende VMR trajecten aan:

 • Helpende Zorg en Welzijn
 • Kok
 • Verkoopmedewerker
 • Autotechnicus
 • Bedrijfsautotechnicus
 • Werktuigkundige installaties
 • Logistiek medewerker

Reguliere MBO2 opleiding

Op Het Perron is het mogelijk om een aantal mbo n2 opleidingen te volgen. Deze opleidingen zijn toegankelijk voor jongeren met een diploma vmbo bbl of kbl.

informatie over reguliere mbo2 opleidingen

2.4 Kwalificatie niveau 1 op het VMBO/PrO

PrO-leerlingen die het aan kunnen hebben op Het Perron de mogelijkheid een MBO kwalificatie op niveau 1 te behalen. Vanaf het derde leerjaar volgen deze leerlingen een daarop afgestemd onderwijsprogramma (VM1).

2.5 Overgangsnormen

De overgangsnormen worden in een aparte brochure in het najaar van 2020 aan de leerlingen verstrekt en worden dan ook op de website www.hetperron.nl geplaatst.

2.6 Examens

Het VMBO wordt afgesloten met een examen. Dit examen bestaat uit een schoolexamen en een (landelijk) centraal examen. De schoolexamens zijn verspreid over de leerjaren drie en vier. Het centraal examen wordt afgenomen gedurende de laatste periode van leerjaar vier. Aan alle derde klas leerlingen wordt uiterlijk voor 1 oktober het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting verstrekt. Beide documenten worden ook op de website geplaatst.

2.7 Maatschappelijke stages

Alle scholieren zijn verplicht om een maatschappelijke stage te doen. Het doel van de maatschappelijke stage is om leerlingen te laten kennismaken met vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord, passend bij de interessesfeer van de leerling. In leerjaar 3 krijgen de leerlingen met deze maatschappelijke stage te maken. Zij gaan dan 20 uur individueel op stage buiten de school. Dit kan een zelf gekozen organisatie/stichting of activiteit zijn. Deze 20 uur moet dan in de vrije tijd worden gedaan.

Het Perron biedt ook via de ELO vacatures aan waarvoor leerlingen zich kunnen melden. Dit kunnen activiteiten zijn binnen de schooltijden, zoals o.a. de samenwerking met basisscholen, ouderencentra, Veilig Verkeer Nederland, sportclubs en allerlei organisaties waar wij als school contact mee hebben. Maatschappelijk stage is een belangrijk onderdeel waarin we leerlingen laten ervaren hoe het is om je als vrijwilliger in te zetten.

3. Begeleiding en zorg

3.1 Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met Passend Onderwijs kunnen zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen.
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moest u voorheen vaak zelf op zoek naar een passende school. Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs (2014) hebben scholen zorgplicht, dit houdt in dat ze een passende onderwijsplek moeten bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Het Perron kan heel veel kinderen zo’n plek bieden, maar sommige leerlingen komen beter tot hun recht in het speciaal onderwijs. Als dat zo is, dan helpt Het Perron u om een passende plek voor uw kind te vinden. In het SchoolOndersteuningsProfiel is te vinden aan welke kinderen wij een passende onderwijsplek kunnen bieden.

Schoolondersteuningsprofiel

3.2 Begeleiding

Het Perron biedt leerlingen verschillende vormen van begeleiding: leerprocesgerichte begeleiding, keuzebegeleiding en sociaalemotionele begeleiding.
Op onze school heeft elke leerling een mentor. De mentor begeleidt de leerling en heeft de directe zorg voor de leerling. De mentor is de schakel tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de school. In het eerste leerjaar komt de mentor op huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt gesproken over de leerling en de school. Wanneer er aanleiding voor is worden ouder(s)/verzorger(s) ook in de andere leerjaren bezocht door de mentor. Voor de huisbezoeken wordt van tevoren een afspraak gemaakt.

Indien een leerling ondersteuning nodig heeft of werk in moet halen kan hij voor (vakgerichte) hulp een beroep doen op zijn docenten. Hiervoor zijn dagelijks begeleidingsmomenten in het lesrooster opgenomen.

Tijdens hun schoolloopbaan en aan het eind van de opleiding moeten onze leerlingen een aantal keuzes maken. Onder andere de lessen loopbaanoriëntatie (LOB), bedrijfsexcursies, stages en voorlichtingsbijeenkomsten ondersteunen de leerlingen bij het maken van hun keuzes. De coördinatoren LOB ondersteunen de mentoren in het proces van studie- en keuzebegeleiding.

3.3 Zorgspecialisten

Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften is er per leerjaar of leer(werk)huisteam een zorgspecialist beschikbaar. De zorgspecialist helpt de docenten om hun aanpak af te stemmen op wat deze leerlingen nodig hebben en werkt nauw samen met de deskundigen van het OSC en de ambulant begeleiders uit het Speciaal onderwijs.

3.4 Zorg Advies Team

Voor een beter begrip van leer- of gedragsproblemen is het soms verstandig met verschillende hulpverleners te overleggen. Dat doen wij binnen het Zorg Advies Team (ZAT). Het ZAT bestaat uit vertegenwoordigers van Het Perron, de afdeling Leerplicht van de gemeente Veenendaal, het CJG en de GGD. Afhankelijk van de problematiek van de leerling worden soms ook vertegenwoordigers van andere organisaties uitgenodigd. Met name als die al bij de begeleiding van de leerling betrokken zijn.

3.5 Opvangvoorzieningen

Het Perron werkt samen met de andere Veenendaalse VO-scholen in het samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs’. Ook de scholen voor voortgezet onderwijs in Barneveld maken hier deel van uit. Het samenwerkingsverband heeft twee verschillende opvangvoorzieningen:

Overstag
Soms is het nodig om een korte onderbreking in te lassen in de schoolloopbaan door een leerling een time-out te geven. Leerlingen kunnen voor een periode van zes weken op Overstag worden geplaatst. Zo nodig kan deze periode met nog eens zes weken worden verlengd. Dit biedt de school en de leerling (en ouder(s)/verzorger(s)) een rustpauze en de mogelijkheid om na te denken over de toekomst en te werken aan het verdere school functioneren. Vaak lukt het om leerlingen na een periode op Overstag een nieuwe start te laten maken op de Het Perron. Als dit niet mogelijk is, dan zoekt Overstag een andere plek voor de leerling.

Aan de slag
Het Aan de Slag project is voor leerlingen van 15 jaar en ouder. Bij Aan de Slag worden ze begeleid naar een baan. Aan de Slag is een samenwerking tussen Het Perron, gemeente Veenendaal en IW4.

3.6 Externe hulpverlening

Ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met buitenschoolse hulpinstanties, wanneer zich problemen voordoen die al dan niet betrekking hebben op de school.

3.7 Schoolarts

In het tweede leerjaar krijgen alle leerlingen een onderzoek/gesprek met een GGD-arts.

4. Het dagelijkse schoolleven

4.1 Lestijden

Het Perron is elke dag open vanaf 7.30 uur. Voor de bovenbouw, PrO en mbo2 beginnen de lessen om 8.00 uur en voor de onderbouw om 8.30 uur. De laatste lessen zijn afgelopen om 15.45 uur. Voor de onderbouw is dit 16.15 uur.

Lesuitval wordt zoveel mogelijk voorkomen. Lessen van zieke docenten worden zoveel mogelijk vervangen door collega’s. Hoewel alle docenten aan dit invalsysteem meewerken, is het niet altijd te voorkomen dat leerlingen een les vrij krijgen. Tijdens lesuitval kunnen ze op het pauzeplein huiswerk maken. Uitval van lessen en roosterwijzigingen worden zo snel mogelijk op de website en via monitors in het atrium bekend gemaakt. Leerlingen mogen bij een tussenuur de school (of het schoolplein) niet verlaten. Er wordt geen vrijstelling gegeven voor ‘bijbaantjes’ etc. wanneer er roosterwijzigingen of wijzigingen in andere schoolactiviteiten (stages, terugkomuren) plaatsvinden. Het lesrooster wordt op de eerste schooldag aan de leerlingen uitgereikt. Roosterwijzigingen staan op de website van Het Perron en zijn in Magister terug te vinden. Alle leerlingen raden wij aan om vóór het begin van een schooldag de roosterwijzigingen te bekijken.

De lessen in de onderbouw vmbo beginnen om 8:30 uur.
De lessen in de bovenbouw vmbo, het praktijkonderwijs en mbo2 beginnen om 8:00 uur.
We werken in leseenheden van 60 minuten. ’s Morgens is er een pauze van 15 minuten en tussen de middag duurt de pauze 30 minuten. De lessen voor vmbo, praktijkonderwijs en mbo2 eindigen uiterlijk om 15:15 uur en voor de onderbouw om 16:15 uur.

4.2 Ziek melden

Wanneer een leerling ziek is wordt van de ouder/verzorger verwacht dit telefonisch door te geven aan het meldpunt (vanaf 7.30 uur, maar uiterlijk voor aanvang van het eerste lesuur). Wanneer een leerling zonder reden afwezig is, neemt het meldpunt nog dezelfde dag contact op met de ouders/verzorgers.

Contactgegevens meldpunt
Vmbo en Praktijkonderwijs: (0318) 50 96 08 of (0318) 50 96 09
MBO2: (0318) 50 97 10

Betermelden
Als de leerling weer op school komt, dienen hij/zij zich beter te melden bij het meldpunt.

4.3 Te laat komen en absentie

Op Het Perron is een meldpunt. Op het meldpunt kunnen docenten en leerlingen terecht met allerlei vragen. Op het meldpunt worden ook zaken afgehandeld als spijbelen, te laat komen en verwijdering uit de les.

Bij te laat komen meldt de leerling zich in de les. De docent meldt je te laat. Na jouw laatste les meld je je bij het meldpunt. Daar zit je 30 minuten.

Afspraken met de tandarts, orthodontist e.d. moeten zoveel mogelijk buiten de schooltijden worden gemaakt. Als een leerling toch onder de lestijden een dergelijk bezoek moet afleggen, dan kan dat in de bovenbouw alleen wanneer een brief van de ouder(s)/verzorger(s) ingeleverd wordt. In de onderbouw staat de afspraak in het weekrapport. Dit laat de leerling zien op het meldpunt.

Voor bijzonder verlof, bijvoorbeeld in verband met familieomstandigheden, moet de ouder/verzorger een schriftelijke aanvraag doen bij de afdelingsleider.

Als een leerling tijdens de lesdag ziek wordt en onmogelijk verdere lessen kan volgen, moet hij zich afmelden bij het meldpunt. Er wordt dan naar huis gebeld.

4.4 Bestrijding schoolverzuim

Om schoolverzuim tegen te gaan, houdt Het Perron in de eerste plaats het verzuim van leerlingen nauwgezet bij in het leerlingvolgsysteem Magister. Daarnaast hanteren we het protocol ziekteverzuim van de GGD Midden Nederland. Dit houdt in dat leerlingen die te vaak vanwege ziekte de lessen verzuimen, worden doorverwezen naar de schoolarts. Lijkt er voor het verzuim geen goede reden te zijn, dan kan de schoolarts de leerplichtambtenaar inschakelen. De leerplichtambtenaar houdt spreekuur op Het Perron. Leerlingen die te makkelijk verzuimen worden door de afdelingsleiders voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar aangemeld. De leerplichtambtenaar voert een preventief gesprek met de leerlingen. Afhankelijk van wat er aan de hand is kan de leerplichtambtenaar een rol spelen bij verwijzing naar hulpverlening, advies uitbrengen aan de afdelingsleiders over de aanpak van het verzuimprobleem en/of een waarschuwingsbrief schrijven aan leerling en/of ouder(s)/verzorger(s).

4.5 Verwijdering uit de les/wangedrag

Indien een leerling door een docent uit de les wordt verwijderd, dan gaat de leerling met een gele kaart naar het meldpunt. hier blijft de leerling tot 5 minuten voor het einde van de les. dan gaat de leerling terug naar de docent. De docent bepaalt samen met de leerling wat de gevolgen zijn van de gele kaart.

4.6 Ongevallen en eerste hulp

Ondanks allerlei veiligheidsmaatregelen kunnen er ongevallen voorkomen. De conciërges van Het Perron zijn bevoegd tot het verlenen van eerste hulp. Zij zijn altijd het eerste aanspreekpunt en nemen ook eventuele verdere maatregelen.
Bij een (brand)alarm zorgen de BedrijfsHulpverleners (BHV-ers) voor ontruiming van het gebouw.

4.7 Verzekering en aansprakelijkheid

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

5. Een leefbare school

5.1 Schoolregels

Op Het Perron streven wij ernaar, dat iedereen zich binnen en buiten het schoolgebouw prettig en veilig voelt. Naast de gangbare fatsoensregels houden wij ons aan afspraken over aanwezig zijn, op tijd komen, gedrag in de klas, huiswerk maken, werk inleveren, gemiste lessen inhalen, enz. Wie zich niet aan die regels houdt, wordt daarop aangesproken. De volgende hoofdregels uit de gedragscode gelden leerlingen, studenten en medewerkers van Het Perron.

 • accepteer en respecteer anderen zoals ze zijn en wees vriendelijk naar elkaar
 • gebruik geen agressie of geweld tegen anderen en scheld niet
 • respecteer de eigendommen van anderen
 • houd de school schoon, rustig en veilig

Naast deze hoofdregels hebben wij ook een aantal regels die ervoor zorgen dat de dagelijkse gang van zaken op een goede manier verloopt. Deze regels zijn te vinden in de gedragscode.

5.2 Leerlingen- en studentenstatuut

Op Het Perron verwachten wij dat leerlingen en studenten wat willen maken van hun schooltijd. Dat betekent dat leerlingen en studenten niet alleen actief meedoen maar ook actief meedenken over het onderwijs. Elke leerling en student wordt uitgedaagd op zijn of haar manier een steentje bij te dragen. Naast rechten en plichten zijn ook mogelijkheden van inspraak van leerlingen en studenten in dit statuut vastgelegd.

Leerlingen- en studentenstatuut 2020-2022

5.3 Gedragscode voor ouder(s)/verzorger(s)

Veiligheid op school vinden we allemaal belangrijk. Een school kan daarom niet zonder afspraken. Voor leerlingen hebben wij schoolregels en voor personeelsleden is een gedragscode opgesteld. Leerlingen zijn gebaat bij een goede samenwerking tussen de school en hun ouder(s)/verzorger(s). Om duidelijkheid te verschaffen over wat wij van ouder(s)/verzorger(s) verwachten is ook voor ouder(s)/verzorger(s) een gedragscode opgesteld. Het naleven van deze afspraken door leerlingen, personeelsleden en ouder(s)/verzorger(s) zal leiden tot een veilig en prettig schoolklimaat voor iedereen.

gedragscode voor ouder(s)/verzorger(s)

5.4 Anti-agressieprotocol

Het Perron wordt ervaren als een veilige school. In tevredenheidsenquêtes geven leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) de school een 7,7 of hoger voor de veiligheid. Het veiligheidsgevoel bij medewerkers scoort ook voldoende. Voor alle bij de school betrokken groepen (leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers) zijn gedragscodes opgesteld. Verder zijn er duidelijke schoolregels en hanteert de school een pestprotocol. Om het schoolveiligheidsbeleid verder te versterken is ook een goed anti-agressieprotocol nodig. In dit protocol wordt duidelijk vastgelegd hoe wordt gehandeld in het geval er sprake is van agressie en geweld. Dit protocol is bedoeld om medewerkers van Het Perron te beschermen tegen agressief gedrag.

anti-agressieprotocol

5.5 Legitimeren

Iedereen op Het Perron moet zich desgewenst kunnen legitimeren d.m.v. de schoolpas. Incidenteel kunnen algemene controles gehouden worden op het bij zich dragen van de schoolpas.

5.6 Pesten

De school wil een prettige omgeving zijn voor iedereen. We doen er daarom alles aan om pesten te voorkomen. Aan het begin van het schooljaar neemt de mentor de school- en gedragsregels met de leerlingen door. De belangrijkste regels en procedures rondom pesten zijn vastgelegd in het anti-pestprotocol.

anti-pestprotocol

5.7 Mobieltjes, laptop en social media

Leerlingen mogen een mobiele telefoon bij zich hebben. Tijdens de les mag deze niet door de leerlingen worden gebruikt, tenzij de lessituatie er om vraagt én alleen met toestemming van de docent. In de pauze mogen leerlingen muziek luisteren, maar wel met een headset. Het is niet toegestaan foto’s en filmpjes te maken.
Leerlingen houden zich bij het gebruik van de laptop aan de Vet Veilige ICT code.

5.8 Kledingvoorschriften

Leerlingen worden opgeleid voor een beroep. Dit houdt in dat zij zich kleden volgens de voorschriften van de afdeling. Bij de afdelingen Techniek en Zorg en Welzijn wordt werkkleding gedragen en bij Economie en Ondernemen dragen leerlingen representatieve kleding.
We verwachten in zijn algemeenheid van leerlingen dat ze geen aanstootgevende kleding dragen.

5.9 Laptops

Bijna alle leerlingen van Het Perron hebben een laptop. Op Het Perron is een draadloos netwerk, waar leerlingen met hun eigen codes kunnen inloggen. Elke leerling moet zich houden aan de ‘Vet Veilige ICT-code’ van de school.

ICT code

5.10 Vieringen en buitenschoolse activiteiten

Op Het Perron wordt uitgebreid aandacht besteed aan kerst- en paasvieringen. Samen met leerlingen worden door een groep docenten kerst- en paasvieringen voorbereid en uitgevoerd. De school organiseert vaak buitenschoolse activiteiten zoals:

 • excursies
 • theaterbezoek
 • museumbezoek
 • klassenavonden
 • schoolfeesten
 • werkweken

In principe zijn leerlingen verplicht deel te nemen aan zowel de vieringen, als de buitenschoolse activiteiten.

5.11 Beeldmateriaal

Er kunnen op school en tijdens (buitenschoolse) activiteiten foto’s gemaakt worden voor promotionele doeleinden of voor de socialmedia-kanalen van de school.
Indien van toepassing wordt toestemming gevraagd aan ouder(s)/verzorger(s) voor gebruik van beeldmateriaal door Het Perron.

5.12 Toelating, schorsing en verwijdering

De VO-scholen van COG staan open (voor aanmelding van) alle leerlingen. Toch zijn situaties mogelijk, waarbij de scholen kinderen mogen weigeren, schorsen of verwijderen. Hierbij valt te denken aan dreiging van verstoring van rust en orde of het niet kunnen bieden van de benodigde zorg e.d. Omdat ouders en kinderen recht hebben op een juiste en zorgvuldige behandeling is door het bestuur van onze school een procedure vastgesteld waarin zaken als toelating, schorsing en verwijdering zijn geregeld. Deze regeling is onderdeel van het schoolplan en ligt op de school ter inzage.

6. Aanmelding, toelating en vervolg

6.1 Van de basisschool

Om toegelaten te kunnen worden tot het eerste leerjaar van Het Perron moeten de leerlingen uiterlijk in maart worden aangemeld. Hiervoor zijn een aanmeldingsformulier en een volledig dossier nodig. De school van herkomst, meestal de basisschool, verstrekt deze. Met de gegevens, het advies van de toeleverende school en de resultaten van de aanmeldingstest kan een leerling al dan niet worden toegelaten tot het eerste jaar. De toelatingscommissie van Het Perron bepaalt in welke leerweg de leerling wordt geplaatst (theoretische leerweg, gemengde leerweg, kader- en basisberoepsgerichte leerweg) en of leerwegondersteuning gewenst is. De ouder(s)/verzorger(s) en de toeleverende school krijgen hiervan tijdig bericht. Doorgaans regelt de basisschool de aanmelding.

6.2 Leerlingen van een andere school voor voortgezet onderwijs

Wanneer leerlingen die één of meer jaren op een andere school voor voortgezet onderwijs hebben gevolgd aangemeld worden bij onze school, kunnen zij op advies van de toelatingscommissie worden toegelaten.

6.3 Na onze school

De leerlingen die onze vmbo met een diploma of met certificaten verlaten, hebben toelating tot het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Het is natuurlijk ook mogelijk om te gaan werken. Dit kan in combinatie met leren in deeltijd. De LOB-coördinator zal hier de nodige voorlichting over geven.

7. Onderwijskosten

7.1 Inleiding

Het Perron ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een ouderbijdrage. De ouderbijdrage bestaat uit een vast, vrijwillig gedeelte (dat voor alle leerlingen hetzelfde is) en een variabel, onderwijs gerelateerd gedeelte.

In dit schema staan alle producten uitgesplitst per leerjaar.

7.2 Vaste vrijwillige bijdrage

Met uw vaste vrijwillige ouderbijdrage houden wij zaken in stand die aan alle leerlingen ten goede komen, maar die niet essentieel zijn voor hun opleiding. U moet daarbij denken aan ons aanbod van culturele activiteiten, onze vieringen, introductieweek, klassikale boeken, muziek- en auteursrechten, voorzieningen schoolplein, extra investeringen in onderwijsmateriaal en gebouw, examenkosten, jaarsluiting en de collectieve leerling verzekeringen die wij afsluiten. De bijdrage wordt ook ingezet om leerlingen de mogelijkheid te geven gebruik te maken van een kluisje. De hoogte van de vaste vrijwillige bijdrage is dit jaar vastgesteld op € 43,50. Mocht u besluiten deze vaste vrijwillige bijdrage niet te willen voldoen, dan staan de voorzieningen die daarmee bekostigd worden uw kind jammer genoeg niet ter beschikking.

7.3 Onderwijs gerelateerde bijdrage

Met de onderwijs gerelateerde ouderbijdrage bekostigen wij zaken die strikt genomen niet noodzakelijk zijn, maar die extra kwaliteit en waarde toevoegen aan ons onderwijs. Voorbeelden van de onderwijs gerelateerde bijdragen zijn excursies, materiaalkosten en algemeen gebruik werkkleding. Al deze extra’s bekostigen wij uit de bijdrage van ouders. U kunt ervoor kiezen de onderwijs gerelateerde bijdrage voor uw kind niet te voldoen, maar dan kunnen we deze toegevoegde waarde minder goed tot uiting brengen.

in leerjaar 3 vmbo wordt een bijdrage voor CKV gevraagd van € 20,-

7.4 Materiaalkosten

Uit de opbrengsten materiaalkosten worden extra materialen bekostigd voor bijvoorbeeld de technische en creatieve vakken en verzorging Voor materiaalkosten vragen wij een bijdrage van € 12,50 in de onderbouw en € 25,- in de bovenbouw.

7.5 Excursies / reizen

Gedurende de gehele schoolperiode gaan leerlingen uit de diverse leerjaren en afdelingen tenminste één maal op excursie. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bezoek aan Fort aan de Buurtsteeg (Grebbelinie) en uitstapjes voor een project of schoolvak. Een excursie is educatief en ligt in het verlengde van het onderwijs. In leerjaar 1 en 2 wordt voor deze excursies een bedrag van € 22,50 in rekening gebracht. Voor leerjaar 3 en 4 wordt het bedrag per excursie bepaald. Als de bijdrage voor de excursie niet wordt betaald, wordt de leerling uitgesloten van deelname. In dat geval volgt de leerling een alternatief programma op school. Ditzelfde geldt voor reizen die wij aanbieden in leerjaar 3.

7.6 Werkkleding en sportkleding

Werkkleding
In de onderbouw, maar in sommige gevallen ook in de bovenbouw volgen leerlingen praktijkvakken waarbij zij gebruik kunnen maken van de werkkleding die in het betreffende lokaal aanwezig is. Hiervoor vragen wij een bijdrage algemeen gebruik werkkleding. Vanaf het moment dat leerlingen hun profielkeuze hebben gemaakt, dient de leerling ‘eigen werkkleding’ aan te schaffen. Deze kleding wordt door de school gezamenlijk in bulk ingekocht, waardoor wij u deze voordelig kunnen aanbieden.

Sportkleding
Ouder(s)/verzorger(s) dienen zelf de sportkleding van hun kind aan te schaffen. Voor de gymlessen is dat een wit shirt met korte mouwen, een blauwe of zwarte broek (kort of lang) en schone gymschoenen waarvan de zolen niet afgeven.
Voor de zwemlessen geldt een bikini, zwempak, zwembroek of burkini. Er mag geen ondergoed onder de zwemkleding gedragen worden. Zwembroeken vallen tot boven de knieën.

7.7 Laptop

Het Perron biedt de mogelijkheid om voor alle nieuwe leerlingen een laptop aan te schaffen. De ouder(s), verzorger(s) en Het Perron dragen samen de kosten van de aanschaf van deze laptop inclusief software, sleeve en verzekering. Het oudergedeelte bedraagt € 500,- die in 4 jaarlijkse bedragen van € 125,- per schooljaar wordt verspreid. Hiermee bent u verzekerd van een kwalitatief goede laptop. De school zorgt voor een verzekering tegen ongevallen (waarbij een eigen risico geldt van € 50,- per gebeurtenis). De laptop heeft een garantieperiode van vier jaar. Na vier jaar wordt de laptop uw eigendom. Indien ouder(s), verzorger(s) géén gebruik maken van deze regeling zullen voor deze leerlingen wel computers beschikbaar zijn. In tegenstelling tot de leerlingen die wel over een laptop beschikken kan deze computer niet mee naar huis worden genomen en wordt de computer gedeeld met andere leerlingen. Leerlingen in de leerjaren 1 t/m 4 werken bij veel lessen met een laptop.

brief laptopdeelname 2020-2021

bruikleenovereenkomst leerlinglaptop 2020-2021

7.8 Betaling

De facturen voor de schoolkosten worden zoveel mogelijk voorafgaand of aan het begin van het schooljaar verzonden via iDEALnet.nl. Gaat uw kind op reis of neemt hij/zij deel aan een werkweek dan bestelt en betaalt u de kosten voorafgaand aan de reis via iDEALnet.nl. De school biedt de mogelijkheid om gespreid te betalen in 4 maandelijkse termijnen. Als u vragen heeft over gespreide betaling of u wilt in minder of meer termijnen betalen, neemt u dan contact op met de leerlingenadministratie van de school. Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er verschillende subsidieregelingen via fondsen als Nationaal fonds Kinderhulp, Stichting Leergeld en bijvoorbeeld Jeugdsportfonds. Daarnaast vergoeden ook gemeenten dergelijke kosten. Binnen de gemeente Veenendaal kunt u hiervoor terecht bij Bureau Minimaregelingen.

Uitleg webwinkel (iDEALnet.nl)

7.9 Schoolboeken

De schoolboeken zijn gratis. Een deel van de boeken is al op school aanwezig en een ander deel van de boeken moet u zelf bestellen via de website van onze boekenleverancier Iddink. Bestelinformatie ontvangt u van Iddink.

bruikleenovereenkomst schoolboeken 2020-2021

 

7.10 Vervoersregeling

Voor leerlingen die, gebaseerd op de postcode, meer dan tien kilometer van de school wonen, heeft onze school een vervoersregeling.De regeling houdt in dat deze leerlingen de helft van de kosten van een maandabonnement voor het openbaar vervoer van de school krijgen vergoed, gedurende de maanden november, december, januari en februari. De kosten kunnen worden gedeclareerd bij de school door een kopie van het abonnement en het betalingsbewijs in te leveren bij de administratie. Vergeet niet uw banknummer op te geven.

7.11 Chipkaart

Iedereen krijgt een chipkaart (schoolpas). De chipkaart heeft een paar functies:

 • Je identificeert je daarmee op school
 • Je betaalt ermee voor catering, automaten, schoolartikelen en kopiëren.

Op Het Perron zijn twee punten waar de chipkaart opgewaardeerd kan worden: bij de pauzeruimte van de onderbouw en bij de pauzeruimte van de bovenbouw/mbo.
Iedereen dient de pas bij zich te dragen. De foto en gegevens dienen te allen tijde leesbaar te zijn. Verlies of diefstal dient gemeld te worden bij de receptie. Een nieuwe pas kan tegen vergoeding verkregen worden.

8. Ouder- en leerlingparticipatie

8.1 Medezeggenschapsraad en leerlingenraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel om het overleg tussen diverse geledingen en het bevoegd gezag van de school te bevorderen. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.
De leerlingenraad bestaat uit tien leerlingen en functioneert onder begeleiding van een docent. Twee leden van de leerlingenraad hebben zitting in de medezeggenschapsraad.

E-mailadressen:
Medezeggenschapsraad: mr@hetperron.nl
Leerlingenraad: leerlingenraad@hetperron.nl

8.2 Nieuwsbrief voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)

Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) krijgen vijfmaal per schooljaar een digitale nieuwsbrief. Het doel van deze nieuwsbrief is de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen actuele informatie te verstrekken over allerlei zaken die zich binnen onze school afspelen.

8.3 Oudercontactavonden

Naar aanleiding van het eerste en het tweede rapport worden de ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid gesteld om met docenten van gedachten te wisselen over het functioneren van hun kind. Na het derde rapport kan, indien gewenst, een afspraak met de mentor gemaakt worden. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen altijd telefonisch een afspraak maken wanneer zij een docent, mentor, afdelingsleider of directielid willen spreken.
Naast de spreekavonden worden ieder schooljaar informatieve ouderavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden komen onderwerpen als kennismaking met de school, keuzemogelijkheden in de bovenbouw, organisatie van de examens en vervolgopleidingen aan bod.

8.4 Weekrapport

Leerlingen in leerjaar 1 en 2 en PrO-leerlingen (alle leerjaren) krijgen tijdens het schooljaar twee keer een weekrapport.
Docenten en ouder(s)/verzorger(s) kunnen in het boekje opmerkingen plaatsen. De leerlingen moeten dit weekrapport altijd bij zich hebben. Van de ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat zij wekelijks hun handtekening onder de weekbladzijde zetten. Bij ‘verlies’ moet een nieuw weekrapport gekocht worden: bij de eerste vervanging zijn de kosten € 1,-. Een eventueel tweede duplicaat wordt pas gegeven na een gesprek met de afdelingsleider en tegen betaling van € 5,-.

9. Resultaten

9.1 Vensters voor verantwoording

Het Perron vindt het belangrijk zo veel mogelijk openheid van zaken te geven over de resultaten van onze school. Daarom doen we mee aan het project Vensters voor Verantwoording, een project van de VO-raad, in samenwerking met DUO, de Onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs. Doel van het project is een eerlijk beeld te geven van de kwaliteit van het onderwijs op elke individuele school en binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs als geheel. Voor uitgebreide informatie over Het Perron kunt u terecht op: www.scholenopdekaart.nl

Scholen op de kaart

9.2 In-, door- en uitstroom

De kwaliteit van het onderwijs op onze school blijkt uit veel zaken. Sommige zijn meetbaar, zoals de examenresultaten van de leerlingen en de in-, door- en uitstroom. Instroom wil zeggen: op school komen, doorstroom betekent bevorderd worden of zitten blijven en uitstroom geeft aan hoeveel leerlingen de school verlaten, om welke reden dan ook. Hieronder volgen de in-, door en uitstroomgegevens van onze school in het schooljaar 2018-2019

VMBO Leerjaar 1 2 3 4 Totaal
Aantal leerlingen per 1-10-2018 167 239 246 232 884
Tijdens cursus gekomen 0 4 0 0 4
Tijdens cursus vertrokken 0 3 6 2 11
Einde cursus vertrokken 1 5 5 218 229
Bevorderd / geslaagd 207 207
Niet bevorderd gezakt 19 19

 

PRO Leerjaar 1 2 3 4 5 6 Totaal
Aantal leerlingen per 1-10-2018 12 24 22 14 26 0 98
Tijdens cursus gekomen 0 0 1 0 0 0 1
Tijdens cursus vertrokken 1 0 6 0 0 0 7

 

 

9.3 Opbrengstenkaart

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U vindt op de website van de Inspectie van het Onderwijs onder meer de beoordeling over scholen, de zogenoemde opbrengstenkaarten. Voor de Het Perron kunt u de opbrengstenkaart inzien door op de website van de Inspectie www.onderwijsinspectie.nl het soort onderwijs (Voortgezet Onderwijs) te selecteren, daarna de plaatsnaam Veenendaal in te vullen, en bij schoolnaam Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal. Naast de genoemde opbrengstenkaartkunnen diverse rapporten worden ingezien die betrekking hebben op onze school.

10. Vakantieregeling 2020-2021

 

Vakantie Eerste dag Laatste dag Week
Herfstvakantie Maandag 19-10-2020 Vrijdag 23-10-2020 43
Kerstvakantie Maandag 21-12-2020 Vrijdag 01-01-2021 52/53
Voorjaarsvakantie Maandag 22-02-2021 Vrijdag 26-02-2021 8
Goede Vrijdag, Pasen Vrijdag 02-04-2021 Maandag 05-04-2021 13/14
Meivakantie
(incl. Konings- en Bevrijdingsdag)
Maandag 26-04-2021 Vrijdag 07-05-2021 17/18
Hemelvaart Donderdag 13-05-2021 Vrijdag 14-05-2021 19
Pinksteren Maandag 24-05-2021 Maandag 24-05-2021 21
Zomervakantie Maandag 19-07-2021 Vrijdag 27-08-2021 29 t/m 34

 

Er kan alleen extra verlof aangevraagd worden op basis van de door de gemeente Veenendaal vastgestelde richtlijnen.

Richtlijnen voor verlof

 

Het Perron

Op Het Perron wordt zowel voorbereidend middelbaar als middelbaar beroepsonderwijs aangeboden. Het is een plaats waar onderwijs vanuit verschillende ‘sporen’ samenkomt en middels een gezamenlijke route vervolgd kan worden. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen op Het Perron (beroeps)onderwijs volgen en hun (start)kwalificatie behalen.

Op Het Perron willen wij leerlingen laten groeien zonder grenzen door uitdagend, modern en veelzijdig beroepsgericht onderwijs. Op weg naar een toekomst met perspectief. Ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden. Groeien in kennis en kunde, maar ook in sociale en beroepsvaardigheden. Groeien als mens en (toekomstig) werknemer. Op Het Perron ontwikkelt elke leerling alle kennis, inzichten en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen doorgroeien op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. En zolang wij niet in grenzen denken, is alles mogelijk.

Het Perron
Sportlaan 11-13
3905 AD VEENENDAAL